Search for more Public Notices in your area
General

Notice Pursuant to Regulation 8(3) of The Playing Fields (Community Involvement in Disposal Decisions) (Wales) Regulations 2015

Notice ID: NP4364682

Notice effective from
15th March 2019 to 14th April 2019

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Hysbysiad yn Unol a Rheoliad 8 (3) o Reoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau a Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi penderfynu gwaredu tir sy'n cynnwys caeau chwarae yn hen Ysgol Gyfun Bedwellte, Heol Pengam, Aberbargod.

Mae manylion lleoliad y cae chwarae. crynodeb o'r sylwadau a dderbyniwyd ac a ystyriwyd, a'r rhesymau dros benderfyniad y Cyngor i'w gweld yn Adroddiad Penderfyniad y Cyngor.

Gellir gweld copi o'r Adroddiad Penderfyniad ar wefan y Cyngor yn www.caerffili.gov. uk. Fel arall, mae copi caled ar gael ar gais yn amodol ar dalu taliadau copi'o rhesymol, ac mae hefyd ar gael i'w harchwilio yn rhad ac am ddim yn Nhy Penallta, Parc Tredomen, Tredomen, Hengoed, CF83 7PG yn ystod oriau swyddfa arferol (8.30am tan 5.00pm dydd Llun i ddydd Iau, 8.30am tan 4.30pm ddydd Gwener) am gyfnod o chwe wythnos o 15 Mawrth.

Notice Pursuant to Regulation 8(3) of The Playing Fields (Community Involvement in Disposal Decisions) (Wales) Regulations 2015

NOTICE is hereby given that the Caerphilly County Borough Council has made a decision to dispose of land comprising of playing fields at the former Bedwellty Comprehensive School, Pengam Road, Aberbargoed.

Details of the location of the playing field, a summary of representations received and considered, and the reasons for the Council's decision can be found in the Council's Decision Report.

A copy of the Decision Report may be viewed on the Council's website at www.caerphilly. gov.uk. Alternatively a hard copy is available on request subject to the payment of reasonable copying charges, and is also available for inspection free of charge at Ty Penallta, Parc Tredomen, Tredomen, Hengoed, CF83 7PG during normal office hours (8.30 a.m. to 5.00 p.m. Monday to Thursday, 8.30 a.m. to 4.30 p.m. Friday) for a period of six weeks from the

15th March.

Dated 15th March 2019

Robert Hartshorn Head of Public Protection, Community & Leisure Services

Dyddiedig 15 Mawrth 2019 Robert Hartshorn Pennaeth Diogelu'r Cyhoedd, Gwasanaethau Cymunedol a Hamdden

Attachments

NP4364682.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices