Search for more Public Notices in your area
Traffic

Disabled Persons Parking Places Order 2019

Notice ID: NP4342687

Notice effective from
17th January 2019 to 16th February 2019

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Gorchymyn Mannau Parcio i Bobl Anabl 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei holl bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill ac ar 61 ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu wedi gwneud y Gorchymyn uchod a fydd a'r effaith o:

Cyfyngu parcio ar y stryd i ddalwyr bathodynnau glas yn unig, mewn man clir ac amlwg ar y briffordd yn ardal yr eiddo a nodwyd isod:

1. 97 Pen y cae, Caerffili, CF83 3BX2. 6 Ffordd Apollo, Coed Duon, NP12 1WAMae hefyd yn fwriad i ddiddymu'r mannau parcio i bobl anabl yn y cyfeiriadau canlynol:

1. 43 Heol Pengam, Ystrad Mynach2. 16 Golwg-y-bont, Coed DuonDaw'r Gorchymyn i rym ar 18 Ionawr 2019 neu bryd bynnag mae'r arwyddion a'r marciau ffordd cysylltiedig yn eu lle.

Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn, neu unrhyw un neu ragor o'r darpariaethau a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, ar y sail na chydymffurfir ag unrhyw un neu ragor o ofynion y Ddeddf honno a wnaed o dan y Ddeddf honno mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch wneud hynny i'r Llys o fewn chwe wythnos i'r dyddiad isod.

Dyddiedig 17eg Ionawr 2019

Marcus Lloyd

Pennaeth Isadeiledd

Ty Tredomen

Parc Tredomen

Ystrad Mynach

Hengoed

CF82 7WF

Disabled Persons Parking Places Order 2019

NOTICE is hereby given that the Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulations Act 1984 and all other enabling powers and after consulting with the Chief Officer of Police have made the above Order the effect of which will be:

To restrict on-street parking to blue badge holders only, in a clearly marked out bay on the highway in the vicinity of the properties indicated below:

1. 97 Pen Y Cae, Caerphilly, CF83 3BX2. 6 Apollo Way, Blackwood, NP12 1WAIt is also proposed to revoke the disabled persons parking places at the following addresses:

1. 43 Pengam Road Ystrad Mynach2. 16 Golwg Y Bont BlackwoodThe Order shall come into operation on 18th January 2019 or such date the associated signs and road markings are in place.

If you wish to question the validity of the Order or of any of the provisions in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984 on the grounds that any requirement of that Act made under it has not been complied with in relation to the Order you may within six weeks of the date hereof apply to the Court for this purpose.

Dated 17th January 2019 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4342687.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices