Search for more Public Notices in your area
Traffic

Temporary Prohibition of Driving Order 2018 Church Road And Navigation Road, Risca

Notice ID: NP4326958

Notice effective from
30th November 2018 to 30th December 2018

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Heol yr Eglwys a Heol Navigation, Rhisga

Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd y rhan ganlynol o'r heol:

Y rhan honno o Heol Navigation i'w chyffordd a Heol Darren RhisgaDisgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 3ydd Rhagfyr 2018 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau. Disgwylir i'r gweithfeydd gael eu cwblhau erbyn y 14eg Rhagfyr 2018

Bydd llwybr arall ar gael drwy'r B4251 a Heol Darren

Bydd mynediad ar gyfer cerddwyr a'r gwasanaethau brys yn cael ei gynnal.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau lleoli cyfarpar Virgin MediaMae angen y Gorchymyn gan Avonline Networks

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Mark Clemence ar Rif Ffon 0117 952 1111 (yn ystod oriau swyddfa arferol)

Dyddiedig 30ain Tachwedd 2018

Marcus Lloyd

Pennaeth Isadeiledd

Ty Tredomen

Parc Tredomen

Ystrad Mynach

Hengoed

CF82 7WF

Church Road And Navigation Road, Risca

Temporary Prohibition of Driving Order 2018

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles along the following section of road:

That section of Navigation Road to its junction with Darren Road Risca

The proposed Order is expected to commence on 3rd December 2018 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed. The works are expected to be completed by the 14th December 2018

An alternative route is available via B4251 and Darren Road

Access for pedestrians and emergency services will be maintained

The reason for making the Order is to allow for the installation of Virgin Media Apparatus

The Order is required by Avonline Networks

Further information can be obtained from Mark Clemence on Telephone Number 0117 952 1111 (during normal office hours)

Dated 30th November 2018

Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4326958.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices