Search for more Public Notices in your area
Traffic

Caerphilly County Borough Council Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2018

Notice ID: NP4310480

Notice effective from
26th October 2018 to 25th November 2018

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Troedffyrdd 199, 212 A 213/Cilffyrdd Cyfyngedig 214, 216 A 405 Abercarn

Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2018

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref

Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ymlaen ar hyd y rhannau o'r troedffyrdd a'r cilffyrdd canlynol:

Troedffyrdd 199, 212 a 213/Cilffyrdd Cyfyngedig 214, 216 a 405, Abercarn

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ddydd Llun 29 Hydref 2018 am gyfnod nid yn fwy na chwe mis neu hyd nes bod y gwaith

wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.

Nid oes llwybr arall ar gael.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw

caniatau gwaith cynaeafu coed.

Gellir cael mwy o wybodaeth gan Daniel Gibbings ar 07468 742390 yn ystod oriau

swyddfa arferol.

Dyddiedig 26ain Hydref 2018

Marcus Lloyd

Pennaeth Isadeiledd

Ty Tredomen

Parc Tredomen

Ystrad Mynach

Hengoed

CF82 7WF

Footpaths 199, 212 and 213/ Restricted Byways 214, 216 and 405 Abercarn

Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2018

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along the following sections of footpaths and byways:

Footpaths 199, 212 and 213/ Restricted Byways 214, 216 and 405 Abercarn

The proposed Order is expected to commence on Monday 29th October 2018 for a period not exceeding six months or until the works have been completed, whichever is the earlier

There is no alternative route available

The reason for making the Order is to allow for tree harvesting operations

Further information can be obtained from Daniel Gibbings on 07468742390 normal

office hours.

Dated 26th October 2018

Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4310480.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices