Search for more Public Notices in your area
Planning

Playing fields (Community involvement in disposal decisions) (Wales) Regulations 2015.

Notice ID: NP4305200

Notice effective from
16th October 2018 to 15th November 2018

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Rheoliadau caeau chwarae (Ymgysylltiad cymunedau a phenderfyniadau gwaredu) (Cymru) 2015.

Rhybudd o waredu arfaethedig Ysgol Gyfun Bedwellte.

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn bwriadu gwaredu tir sy'n cynnwys caeau chwarae yn hen Ysgol Gyfun Bedwellte, Heol Pengam, Aberbargod, a ystyrir gan y Cyngor i fod yn weddill i'r gofynion.

Mae manylion o'r gwaredu arfaethedig ar gael i'w harchwilio yn y dderbynfa yn Nhy Penallta, Pare Tredomen, Tredomen, Hengoed, CF83 7PG yn ystod oriau swyddfa arferol (8.30 am i 5.00 pm o ddydd Llun i ddydd Iau a 8.30 am i 4.30 pm ddydd Gwener) am gyfnod o chwe wythnos o ddyddiad yr hysbysiad hwn. Mae'r ddogfen ar gael ar wefan y Cyngor hefyd -www.caerffili.gov.uk

Playing fields (Community involvement in disposal decisions) (Wales) Regulations 2015.

Notice of proposed disposal Bedwellty Comprehensive School.

NOTICE is hereby given that the Caerphilly County Borough Council proposes to dispose of land comprising of playing fields at the former Bedwellty Comprehensive School, Pengam Road, Aberbargoed, which are considered by the Council to be surplus to requirements.

Details of the proposed disposal are available for inspection in the reception area of Ty Penallta, Parc Tredomen, Tredomen, Hengoed, CF83 7PG during normal office hours (8.30 am to 5.00 p.m. Monday to Thursday and 8.30 am to 4.30 pm Friday) for a period of six weeks from the date of this notice. This information is also available on the Council's website www.caerphilly.gov.uk

Gellir gwneud sylwadau yn ymwneud a'r gwaredu arfaethedig yn ysgrifenedig a'u cyfeirio at Mr Robert Hartshorn neu drwy e-bost at: ymgysylltiadcyhoeddus@caerffili.gov.uk erbyn 5 pmar 22/11/2018.

Dyddiedig 16eg Hydref 2018

Robert Hartshorn - Pennaeth Diogelwch y Cyhoedd, Gwasanaethau Cymunedol a Hamdden, Ty Penallta, Pare Tredomen, Tredomen, Hengoed CF83 7PG

Representations relating to the proposed disposal may be made in writing and addressed to Mr Robert Hartshorn or via email to: publicengagement@caerphilly.gov.uk

by no later than 5 pm on 22 11 2018.

Dated 16th October 2018

Robert Hartshorn - Head of Public Protection, Community & Leisure Services, Ty Penallta, Parc Tredomen, Tredomen, Hengoed CF83 7PG

Attachments

NP4305200.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices