Search for more Public Notices in your area
Traffic

Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2018

Notice ID: NP4294001

Notice effective from
21st September 2018 to 21st October 2018

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Llwybr Troed Rhif 42, Mynyddislwyn

Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref

Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd:

Yr adran honno o Lwybr Troed Rhif 42 o flaen Fferm Gelli-Gynnes ac yn dod i ben yn Nant Philkins

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 1af Hydref 2018 am gyfnod nid yn fwy na chwe mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau,

Bydd llwybr arall ar gael trwy lwybrau dargyfeirio lleol

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau i Persimmon Homes wneud gwaith adeiladu

Mae'r Gorchymyn yn ofynnol gan Persimmon Homes, Dwyrain Cymru

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth y contractwr yn uniongyrchol ar rif ffon 01443 445432 (yn ystod oriau swyddfa arferol).

Dyddiedig 21ain Medi 2018 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Footpath No 42, Mynyddislwyn

Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2018

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit pedestrians along the following section of path:

That section of Footpath Number 42 from in front of property Gelli-Gynnes Farm and terminates at Nant Philkins

The proposed Order is expected to commence on 1st October 2018 for a period not exceeding six months or until the works have been completed,

An alternative route will be available via local diversion routes

The reason for making the Order is to allow for Persimmon Homes to carry out construction

The Order is required by Persimmon Homes East Wales

Further information can be obtained from the contractor directly on Telephone Number

01443 445432 (during normal office hours)

Dated 21st September 2018 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4294001.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices