Search for more Public Notices in your area
Traffic

Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2018

Notice ID: NP4288485

Notice effective from
12th September 2018 to 12th October 2018

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Coed-Cilonydd, Cefn-Y-Pant, Abercarn

Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2018

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref

Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn dim llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr ar hyd y darn llwybr dilynol:

Coed-Cilonydd, Cefn-y-pant, Abercarn

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig ddechrau ar laf Hydref 2018 am gyfnod nad yw'n hwy na chwe mis neu hyd nes y bydd y gwaith

wedi'i gwblhau,

Ni fydd llwybr amgen ar gael

Y rheswm am wneud y Gorchymyn yw caniatau cynaeafu coed

Mae angen y Gorchymyn ar Gyfoeth Naturiol Cymru

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Ben

Watson ar y Rhif Ffon 03000 654763 (yn ystod oriau swyddfa arferol)

Dyddiedig 12fed Medi 2018 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Coed- Cilonydd, Pantside, Abercarn

Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2018

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit pedestrians along the following section of path:

Coed-Cilonydd, Pantside, Abercarn

The proposed Order is expected to commence on

1st October 2018 for a period not exceeding six months or until the works have been completed,

No alternative route will be available

The reason for making the Order is to allow

timber harvesting

The Order is required by Natural Resources Wales

Further information can be obtained from Ben

Watson on Telephone Number 03000 654763 (during normal office hours)

Dated 12th September 2018 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4288485.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices