Search for more Public Notices in your area
Traffic

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Notice ID: NP4279244

Notice effective from
22nd August 2018 to 21st September 2018

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Cylchfan Pwll-y-Pant, Caerffili Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref

Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn er mwyn gwahardd unrhyw yrru cerbyd ar hyd y rhannau o'r heolydd canlynol:

Lleoliad Safle (1) Cau A469 tua'r Gogledd o'i chyffordd a mynediad A468 tua'r dwyrain yng Nghylchfan Pwll-y-pant i Gylchfan Coed-y-brain.

Ni fydd mynediad i gerbydau i Drem-y-mynydd.

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn am 7.00pm ar ddydd Mercher 5ed Medi 2018 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn 6:00am ar ddydd Iau6ed Medi 2018.

Bydd llwybr arall ar gael trwy'r A468, A470, A472 a'r A469. Bydd dargyfeiriadau lleol mewn lle.

Lleoliad Safle (2) Cau A469 tua'r De o'r allanfa oddi ar Gylchfan Coed-y-brain hyd at ei chyffyrdd ag allanfa A468 tua'r Dwyrain ar Gylchfan Pwll-y-pant a'r A468 tua'r Dwyrain o'i allanfa oddi ar Gylchdro Pwll-y-pant hyd Gylchdro Gallagher.

Ni fydd mynediad i gerbydau i mewn nac allan o Lon Corbetts.

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn am 7.00pm ar ddydd Iau 6ed Medi 2018 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn 6:00am ar ddydd Gwener

7fed Medi 2018.

Bydd llwybr arall ar gael trwy'r A468, A472

a'rA468.

Lleoliad Safle (3) A468 tua'r Gorllewin o Gylchdro Gallagher hyd Gylchdro Trecenydd.

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn am 7.00pm ar ddydd Gwener 7fed Medi 2018 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn 6:00am ar ddydd Sadwrn 8fed Medi 2018.

Bydd mynediad yn cael ei gadw.

Bydd llwybr arall ar gael trwy'r A468, A472 A469, A472 a'r A469. Bydd dargyfeiriadau lleol mewn lle.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau gwaith Adeiladu Priffyrdd.

Mae'r Gorchymyn yn ofynnol gan Gyngor

Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth CBSC ar 01443 815588 (yn ystod oriau swyddfa arferol).

Dyddiedig 22ain Awst 2018 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Pwllypant Roundabout, Caerphilly

Temporary Prohibition of Driving Order 2018

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along the following sections of roads.

Site Location (1) A469 Northbound closed from its intersection with the A468 E/B entry at Pwllypant Roundabout to Coed y Brain Roundabout.

There will be no vehicular access into Mountain View.

The proposed Order is expected to commence at 7:00 pm on Wednesday 5th September 2018 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 6:00am on

Thursday 6th September 2018.

An alternative route will be available via A468, A470, A472 and A469. Local diversions are in place.

Site Location (2) A469 Southbound closed from its exit off Coed y Brain Roundabout until its intersection with A468 E/B exit at Pwllypant Roundabout and the A468 E/B from its exit off Pwllypant Roundabout until Gallagher roundabout.

There will be no vehicular access into or out of Corbetts Lane.

The proposed Order is expected to commence at 7:00 pm on Thursday 6th September 2018 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 6:00am on Friday 7th September 2018.

An alternative route will be available via A468,

A472 A468.

Site Location (3) A468 Westbound form Gallagher Roundabout until Trecenydd Roundabout.

The proposed Order is expected to commence at 7:00 pm on Friday 7th September 2018 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 6:00am on Saturday 8th September 2018.

Access will be maintained.

An alternative route will be available via A468,

A472 A469, A472 A469. Local diversions are

in place.

The reason for making the Order is to allow Carriageway Construction works.

The Order is required by Caerphilly County Borough Council.

Further information can be obtained from CCBC

on 01443 815588 (during normal office hours).

Dated 22nd August 2018

Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4279244.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices