Search for more Public Notices in your area
Traffic

Caerphilly County Borough Council Temporary Prohibition Driving Order 2018

Notice ID: NP4272447

Notice effective from
8th August 2018 to 7th September 2018

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Heol Adam, Gelligaer

Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn er mwyn gwahardd unrhyw yrru cerbyd ar hyd:

Heol Adam rhwng Tir Y Rhen Farm a Thafarn y Cross.

Bydd mynediad i gerddwyr a beicwyr yn cael ei gynnal, ac hefyd bydd mynediad i gerbydau'r Gwasanaeth Brys yn cael ei gynnal.

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn am 8.00am ar ddydd Llun yr 20fed o Awst 2018 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn 16:00 ar ddydd Sul26ain Awst 2018.

Bydd llwybr arall ar gael trwy Heol Gomin Gelligaer, Rhodfa Orllewinol, Stryd y Santes Fair, Stryd y Groes, A469, B425 Heol Pengam, a Heol yr Eglwys i Heol Adam.

Y rheswm dros wneud y Gorchmynion yw caniatau cloddio'r tir i osod pibell dreulio.

Mae'r Gorchymyn yn ofynnol gan Gontractwyr Tom Pritchard.

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Chris Goodfield ar 01443 226170 (yn ystod oriau swyddfa arferol).

Dyddiedig 8fed Awst 2018 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Heol Adam, Gelligaer

Temporary Prohibition Driving Order 2018

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit driving along :

Heol Adam between Tir Y Rhen Farm and The Cross Inn Public House.

Pedestrians and cyclists access will be maintained, Emergency Service vehicle access will be maintained.

The proposed Order will commence at 8:00am on Monday 20th August 2018 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 16:00 hours on Sunday 26th August 2018. An alternative route will be available via Gelligaer Common Road, Western Drive, St

Mary Street, Cross Street, A469, B425 Pengam

Road, and Church Road onto Heol Adam.

The reason for making the Orders is to allow for excavation of land to install a digestate pipe.

The Order is required by Tom Pritchard Contracting.

Further information can be obtained from Chris Goodfield on 01443 226170 (during normal office hours).

Dated 8th August 2018 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4272447.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices