Search for more Public Notices in your area
Traffic

Caerphilly County Borough Council Temporary Prohibition of Driving Order 2018

Notice ID: NP4272479

Notice effective from
8th August 2018 to 7th September 2018

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

L6n Ddi-enw, Caerffili

Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd:

Lon Ddi-enw rhwng Bwthyn Cwmleyshon a Dyffryn-Tawel Caerffili. Ni fydd yn bosibl cadw mynediad i gerddwyr a seiclwyr. Cedwir mynediad i Gerbydau'r Gwasanaethau Brys.

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig ddechrau ar ddydd Llun 13eg Awst 2018 am gyfnod nad yw'n hwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn dydd Gwener 24ain Awst 2018.

Bydd llwybr amgen ar gael drwy ffyrdd lleol.

Y rheswm dros wneud y Gorchmynion yw i ganiatau torri coed.

Mae angen y Gorchmynion gan 'Forest Traffic Services Ltd'.

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Nigel Davidson ar rif ffon 01633 284700 (yn ystod oriau swyddfa arferol).

Unnamed Lane, Caerphilly

Temporary Prohibition of Driving Order 2018

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit vehicles:

Unnamed lane between Cwmleyshon Cottage and Dyffryn-Tawel Caerphilly It will not be possible to maintain access for pedestrians or cyclists. Emergency Service Vehicle access will be maintained.

The proposed Order will commence on Monday 13th August 2018 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier It is anticipated that the works will be completed

by Friday 24th August 2018.

An alternative route will be available via local roads.

The reason for making the Orders is to allow tree cutting.

The Orders are required by Forest Traffic Services Ltd.

Further information can be obtained from Nigel Davidson telephone number 01633 284700 (during normal office hours).

Dyddiedig 8fed Awst 2018 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Dated 8th August 2018 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4272479.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices