Search for more Public Notices in your area
Traffic

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil bHeol Pwllypant, Caerphillyb Temporary One-Way Traffic Order 2018

Notice ID: NP4238809

Notice effective from
30th May 2018 to 29th June 2018

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil bHeol Pwllypant, Caerphillyb Temporary One-Way Traffic Order 2018
NOTICE is hereby given that Caerphilly
County Borough Council in exercise of its
powers under the Road Traffic Regulation Act
1984 (as amended) intends in not less than
seven days from the date of this Notice to make
an Order, the effect of which will be to prohibit
vehicles from proceeding in a westerly direction
along
Heol Pwllypant, Caerphilly from its exit off
Pwllypant Roundabout to its junction with
Central Street, a distance of approximately
80 metres. Access for pedestrians will be
maintained.
The proposed Order is expected to commence
at 7.00am on Monday 11th June 2018 for a
period not exceeding eighteen months or until
the works have been completed, whichever is
the earlier.
An alternative route will be available via A468/
A469, St.Cenydd Road / Station Terrace, B4623
(Bowls Close), Heol Aneurin, Y Cilgant and
Heol Pwllypant.
The reason for making the Order is to enable
carriageway reconstruction and associated
works to be carried out as part of the Pwllypant
highway improvement scheme.
The order is required by Caerphilly County
Borough Council
Further information can be obtained from
Martin Reynolds on 07917 445981 during
normal office hours.
Dated 30th May 2018
Marcus Lloyd
Head of Infrastructure
Tredomen House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Dyddiedig 30ain o Mai 2018
Marcus Lloyd
Pennaeth Isadeiledd
Ty Tredomen
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Heol Pwll-Y-Pant, Caerffili
Gorchymyn Traffig Un-Ffordd Dros Dro 2018
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan
y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984
(fel y’i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai
na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad
hwn i wneud Gorchymyn, a fydd â’r effaith o
wahardd cerbydau rhag mynd tua’r gorllewin
ar hyd
Heol Pwll-y-pant, Caerffili o’i ffordd ymadael
oddi ar Gylchfan Pwll-y-pant i’w chyffordd â
Stryd Ganolog, pellter o tua 80 metr. Cynhelir
mynediad i gerddwyr.
Disgwylir i’r Gorchymyn arfaethedig gychwyn
am 7:00am ar Dydd Llun wener yr 11eg o
Fehefin 2018 am gyfnod nid yn fwy na deunaw
mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu
cwblhau, p’un bynnag sydd gynharaf.
Bydd llwybr arall ar gael drwy A468/A469,
Heol Cenydd Sant / Teras yr Orsaf, B4623
(Clos Bowls), Heol Aneurin, Y Cilgant a Heol
Pwll-y-pant.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw
galluogi ailadeiladu prifford a gwaith
cysylltiedig i’w wneud fel rhan o gynllun
gwella priffyrdd Pwll-y-pant.
Mae angen y gorchymyn gan Gyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili
Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth
Martin Reynolds ar 07917 445981 yn ystod
oriau swyddfa arferol.

Attachments

NP4238809.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices