Search for more Public Notices in your area
Traffic

Caerphilly County Borough Council

Notice ID: NP4217407

Notice effective from
18th April 2018 to 18th May 2018

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council
Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu Aros 2018 Ward Morgan Jones
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei holl bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill ac ar 6l ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu wedi gwneud y Gorchmyn uchod a fydd a'r effaith o:
WARD MORGAN JONES
Heol Bedwas (cyffordd Llwyni Virginia)

- ymestyn gwahardd aros ar unrhyw adeg o flaen rhifau eiddo 148-152
Heol Bedwas - Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar ddau ben y l6n fynediad i eiddo 204-228
Stryd Waunfach - Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y gyffordd rhwng Stryd Waunfach a Stryd Waun Ganol
Parc Pontypandy - Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y ddwy ochr rhwng y cylchfan wrth dafarn Crossways a chylchfan McDonalds

Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar y 19eg Ebrill 2018 neu 'n ddiweddarach, pan fydd yr arwyddion cysylltiedig yn eu lle.
Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw un o'r darpariaethau a gynhwysir ynddo ar y sail nad ydynt o fewn y pwerau a roddwyd gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 neu ar y sail bod unrhyw ofyniad o r Ddeddf honno a wnaed dan y ddeddf heb gydymffurfio a'r Gorchymyn, gallwch wneud hynny o fewn chwe wythnos o r dyddiad isod i r Uchel Lys at y diben hwn.
Dyddiedig 18fed o Ebrill 2018 Marcus Lloyd
Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg Dros Dro
Ty Tredomen
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Morgan Jones Ward Prohibition And Restriction of Waiting Order 2018
NOTICE is hereby given that the Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulations Act 1984 and all other enabling powers and after consulting with the Chief Officer of Police has made the above Order the effects of which will be to:
MORGAN JONES WARD
Bedwas Road (Virginia Grove junction)
- extend prohibition of waiting at any time fronting property numbers 148 to 152
- Bedwas Road - Prohibit waiting at any time at both ends of the access lane to properties 204 to 228
Waunfach Street - Prohibit waiting at any time at the junction of Waunfach Street and Waun Ganol Street
Parc Pontypandy - Prohibit waiting at any time on both sides between the roundabout at the Crossways PH and the McDonalds roundabout

The Order shall come into operation 19th day of April 2018, or later, when the associated signs are in place.
If you wish to question the validity of the Order or any of the provisions contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulations Act 1984 or on the grounds that any requirement of that Act or any enactment made under it has not been complied with in relation to the Order you may within six weeks of the date hereof apply to the High Court for this purpose.

Dated 18th April 2018 Marcus Lloyd Acting Head of Engineering Services Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4217407.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices