Search for more Public Notices in your area
Traffic

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil Penyrheol Ward and St Martins Ward Prohibition and Restriction of Waiting Orders 2018

Notice ID: NP4198510

Notice effective from
14th March 2018 to 13th April 2018

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil Penyrheol Ward and St Martins Ward Prohibition and Restriction of Waiting Orders 2018
NOTICE is hereby given that the Caerphilly
County Borough Council in exercise of its powers
under the Road Traffic Regulations Act 1984 and
all other enabling powers and after consulting
with the Chief Officer of Police have made the
above Orders the effects of which will be to:
ST MARTINS WARD
• Bronrhiw Fach – Prohibit waiting at any
time on the northern side of the access
road.
• Ludlow Street – Revoke existing
prohibition of waiting at any time and
introduce limited waiting Monday to
Saturday 8am -6pm 1 hour no return
within 2 hours fronting property numbers
45-51.
• Cardiff Road – Introduce a ‘police
vehicles only’bay at the end of the new
layby opposite the new police station.
• Caerphilly Bus Station – Prohibit entry
except buses at any time and except taxis
midnight-4am within the bus station area.
Prohibit waiting at any time except taxis
4am-midnight in the three existing taxi
ranks on Station Terrace.
• Cefn Carnau Lane – Prohibit waiting at
any time on both sides from its junction
with Van Road to the closure point.
PENYRHEOLWARD
• St Cenydd Road - introduce limited
waiting Monday to Saturday 8am to
6pm 30 minutes no return within 2 hours
fronting property numbers 102 and 104.
• Energlyn and Churchill Park Station –
Prohibit waiting at any time in the turning
area between Llwyn On Street and the car
park entrance.
The Order shall come into operation 15th day of
March 2018, or later, when the associated signs
are in place.
If you wish to question the validity of the Order
or any of the provisions contained in it on the
grounds that it is not within the powers conferred
by the Road Traffic Regulations Act 1984 or
on the grounds that any requirement of that Act
or any enactment made under it has not been
complied with in relation to the Order you may
within six weeks of the date hereof apply to the
High Court for this purpose.
Dated 14th March 2018
Marcus Lloyd
Acting Head of Engineering Services
Tredomen House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Dyddiedig 14eg o Fawrth 2018
Marcus Lloyd
Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg Dros Dro
Ty Tredomen
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Gorchmynion Gwahardd a Chyfyngu
Aros 2018 Ward Pen-Yr-Heol
a Ward Martin Sant
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili wrth weithredu ei holl bwerau o
dan y Ddeddf RheoleiddioTraffig Ffyrdd 1984 a’i
holl bwerau galluogi eraill ac ar ôl ymgynghori
gyda Phrif Swyddog yr Heddlu wedi gwneud y
Gorchmynion uchod a fydd â’r effaith o:
WARD MARTIN SANT
• Bronrhiw Fach - Gwahardd aros ar unrhyw
adeg ar ochr ogleddol y ffordd fynediad.
• Stryd Ludlow - Diddymu gwaharddiad
presennol o aros ar unrhyw adeg a
chyflwyno aros cyfyngedig ddydd Llun
i ddydd Sadwrn 8am - 6pm 1 awr dim
dychwelyd o fewn 2 awr o flaen rhifau
eiddo 45-51.
• Heol Caerdydd - Cyflwyno bae ‘cerbydau
heddlu yn unig’ar ddiwedd y gilfan newydd
gyferbyn â’r orsaf heddlu newydd.
• Gorsaf Fysiau Caerffili - Gwahardd
mynediad ac eithrio i fysiau ar unrhyw adeg
ac eithrio tacsis hanner nos-4am o fewn
ardal yr orsaf fysiau. Gwahardd aros ar
unrhyw adeg ac eithrio tacsis rhwng 4am a
hanner nos ar y 3 rheng tacsi presennol ar
Deras yr Orsaf.
• Lôn Carnau Cefn - Gwahardd aros ar
unrhyw adeg ar y ddwy ochr o’i chyffordd â
Heol y Fan i’r pwynt cau.
WARD PEN-YR-HEOL
• Heol Cenydd Sant - cyflwyno aros
cyfyngedig ddydd Llun i ddydd Sadwrn
8am i 6pm 30 munud dim dychwelyd o
fewn 2 awr o flaen rhifau eiddo 102 a 104.
• Gorsaf Eneu’r-glyn a Pharc Churchill -
Gwahardd aros ar unrhyw adeg yn y man
troi rhwng Stryd Llwyn On a mynedfa’r
maes parcio.
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar y 15fed
Mawrth 2018 neu’n ddiweddarach, pan fydd yr
arwyddion cysylltiedig yn eu lle.
Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y
Gorchymyn neu unrhyw un o’r darpariaethau a
gynhwysir ynddo ar y sail nad ydynt o fewn y
pwerau a roddwyd gan y Ddeddf Rheoleiddio
Traffig Ffyrdd 1984 neu ar y sail bod unrhyw
ofyniad o’r Ddeddf honno a wnaed dan y ddeddf
heb gydymffurfio â’r Gorchymyn, gallwch wneud
hynny o fewn chwe wythnos o’r dyddiad isod i’r
Uchel Lys at y diben hwn.

Attachments

NP4198510.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices