Search for more Public Notices in your area
Traffic

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil

Notice ID: NP4198676

Notice effective from
14th March 2018 to 13th April 2018

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil
Rudry Primary School
20Mph Speed Limit Order 2018
NOTICE is hereby given that Caerphilly County
Borough Council in exercise of its powers
under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as
amended) and all other enabling powers and
after consulting with the Chief Officer of Police
propose to make the above order the effect of
which will be to:
Amend the existing national speed limit to a
30mph speed limit -
• From the eastern end of Rudry Village to
the Rudry Parish Hall
Amend the existing national speed limit to a
20mph speed limit -
• From the Rudry Parish Hall to a point
approximately 75 metres south-east of the
entrance to the property Nant y Berllan
(east of Rudry Primary School)
• From Rudry Primary School in a northerly
direction to its junction with the footpath
to Rudry Parish Hall
A copy of the proposed Order, a statement of
the Council’s reasons for making the Order and
maps showing the affected lengths of roads may
be inspected at the offices of Caerphilly County
Borough Council, Ty Penallta, Tredomen Park,
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG during
normal office hours (Monday to Friday). Further
information can be obtained from the traffic
management section, telephone 01443 866546.
Any objection to the proposed Order with the
grounds for making it should be made in writing
to the ADDRESS ABOVE by 6th April 2018.
Correspondence may be disclosed as required by
the Freedom of Information Act 2000.
Dated 14th March 2018
Marcus Lloyd
Acting Head of Engineering Services
Tredomen House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Dyddiedig 14eg o Fawrth 2018
Marcus Lloyd
Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg Dros Dro
Ty Tredomen
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Gorchymyn Cyfyngu Cyflymder 20Mya
Ysgol Gynradd Rhydri 2018
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili wrth weithredu ei holl bwerau o
dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984
(fel y’i diwygiwyd) a’r holl bwerau galluogi
eraill ac ar ôl ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr
Heddlu yn bwriadu gwneud y Gorchmyn uchod a
fydd â’r effaith o:
Newid y cyfyngiad cyflymder cenedlaethol
presennol i gyfyngiad cyflymder 30mya -
• O ddiwedd dwyreiniol Pentref Rhydri i
Neuadd Blwyf Rhydri
Newid y cyfyngiad cyflymder cenedlaethol
presennol i gyfyngiad cyflymder 20mya -
• O Neuadd Blwyf Rhydri at fan tua 75 metr
i’r de-ddwyrain o’r mynediad i eiddo Nant
y Berllan (i’r dwyrain o Ysgol Gynradd
Rhydri)
• O Ysgol Gynradd Rhydri i gyfeiriad
gogleddol i’w gyffordd gyda’r llwybr
troed i Neuadd Blwyf Rhydri
Gellir archwilio copi o’r Gorchymyn arfaethedig,
datganiad gan y Cyngor o’i resymau am wneud y
Gorchymyn a mapiau’n dangos rhannau’r heolydd
dan sylw, yn swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili, Ty Penallta, Parc Tredomen, Ystrad
Mynach, Hengoed, CF82 7PG yn ystod oriau
swyddfa arferol (Dydd Llun i Ddydd Gwener).
Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan yr isadran
rheoli traffig, ar rif ffôn 01443 866546.
Dylid gwneud unrhyw wrthwynebiad i’r
Gorchymyn arfaethedig ynghyd â’i sail, yn
ysgrifenedig i’r CYFEIRIAD UCHOD erbyn 6ed
Ebrill 2018. Gall yr ohebiaeth gael ei datgelu yn
unol â gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth
2000.

Attachments

NP4198676.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices