Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pontygwindy Road, Caerphilly Temporary Road Closure Order 20th-22nd January 2018

Notice ID: NP4162765

Notice effective from
10th January 2018 to 9th February 2018

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Heol Pontygwindy, Caerffili

Gorchymyn Cau Heol Dros Dro 20fed -22ain Ionawr 2018

Ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili rhoddaf rybudd o dan adran 14(2) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 o'r cau heol canlynol:

Ni chaiff neb achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd yr adran honno o Heol Pontygwindy. Caerffili o'i allanfa oddi ar Gylchfan Pwllypant a'i chyffordd a'r ffordd ddi-enw sy'n arwain at Waun Draw, pellter o ryw 150m.

HYD

O 08:00am ar ddydd Sadwrn 20fed Ionawr i 06:00am ddydd Llun 22 ain Ionawr 2018.

RHESWM

Er mwyn caniatau dargyfeirio prif bibell nwy a gwaith cysylltiedig yn ymwneud a chynllun Cylchfan Pwllypant.

GWYRIAD

Drwy'r A468, B4600 (Heol Bedwas), B4623 (Heol Pontygwindy), Caerffili ac i'r gwrthwyneb.

MYNEDIAD

Ni fydd yn bosibl cynnal mynediad i naill ai'r

gwasanaethau brys neu gerddwyr wrth i led llawn y ffordd gerbyd gael ei chloddio. Fodd bynnag, bydd mynediad i gerddwyr i eiddo o fewn ffiniau'r safle yn cael ei gynnal dan oruchwyliaeth uniongyrchol y contractwr.

GWYBODAETH

Gellir cael mwy o wybodaeth gan Martin Reynolds yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar 07917 445981.

Pontygwindy Road, Caerphilly

Temporary Road Closure Order 20th-22nd January 2018

On behalf of Caerphilly County Borough Council I give notice under section 14(2) of the Road

Traffic Regulation Act 1984 of the following road closure:

No one shall cause any vehicle to proceed along

that section of Pontygwindy Road, Caerphilly from its exit off Pwllypant Roundabout its junction with the un-named road leading to Waun Draw, a distance of approximately 150m.

DURATION

From 08:00am Saturday 20th January to 06:00am on Monday 22nd January 2018.

REASON

To allow a gas main to be diverted and associated work in connection with the Pwllypant Roundabout scheme.

DIVERSION

Via A468, B4600 (Bedwas Road), B4623 (Pontygwindy Road), Caerphilly and vice versa.

ACCESS

It will not be possible to maintain access for either the emergency services or pedestrians as the full width of the carriageway is to be excavated. However, pedestrian access to properties within the site boundaries will be maintained under the contractor's direct supervision.

INFORMATION

More information can be obtained from Martin Reynolds at Caerphilly County Borough Council

on 07917 445981.

Llofnodwyd gan / Signed

Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg Dros Dro

Acting Head of Engineering Services

Attachments

NP4162765.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices