Search for more Public Notices in your area
Traffic

A468, A468/A469 & A469 Pwllypant, Caerphilly Temporary 30mph Speed Limit Order 2017

Notice ID: NP4111037

Notice effective from
4th October 2017 to 3rd November 2017

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council A468, A468/A469 AA469 Pwll-Y-Pant, Caerfffli Gorchymyn Cyfyngu Cyflymder I 30mya Dros Dro 2017
A468, A468/A469 AA469 Pwll-Y-Pant, Caerffili Gorchymyn Cyfyngu Cyflymder I 30mya Dros Dro 2017 HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd â’r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd yn gyflymach na 30mya ar hyd y rhannau o’r ffyrdd canlynol: • Yr A468 rhwng Cylchfan Pwll-y-pant a Chylchfan Parc Manwerthu Crossways, pellter o 680 metr. • Yr A468/A469 o Gylchfan Pwll-y-pant mewn cyfeiriad cyffredinol i’r gorllewin am bellter o 630 metr. • Yr A469 (Cerbydffyrdd i’r De a’r Gogledd) rhwng Cylchfan Pwll-y-pant a Chylchfan Coed-Y-Brain, pellter o 540 metr. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw i leihau cyflymder traffig ar y rhannau o’r ffordd a nodwyd tra bod gwaith i wella’r briffordd yn cael ei wneud ar Gylchfan Pwll-y-pant. Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn cychwyn ar 12fed Hydref 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p’un bynnag sydd gynharaf. Mae angen y gorchymyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar rif ffôn 01495 235323 yn ystod oriau swyddfa arferol.


Dyddiedig 4ydd o Hydref 2017 Christina Harrhy Cyfarwyddwraig Corfforaethol Cymunedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Ty Penallta Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7PG

A468, A468/A469 & A469 Pwllypant, Caerphilly Temporary 30mph Speed Limit Order 2017

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles from exceeding the speed limit of 30mph along the following lengths of roads

• A468 between Pwllypant Roundabout and Crossways Retail Park Roundabout, a distance of 680 metres.
• A468/A469 from Pwllypant Roundabout in a generally westerly direction for a distance of 630 metres.
• A469 (both Northbound & Southbound Carriageways) between Pwllypant Roundabout and Coed-Y-Brain Roundabout, a distance of 540 metres. The reason for making the Order is to reduce traffic speeds on the identified sections of road whilst highway improvement works are carried out on Pwllypant Roundabout.

The proposed Order will commence on 12th October 2017 and will continue in force for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. The order is required by Caerphilly County Borough Council. Further information can be obtained from Caerphilly County Borough Council on 01495 235323 during normal office hours.

Dated this 4th day of October 2017 Christina Harrhy Corporate Director Communities Caerphilly County Borough Council Penallta House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed CF82 7PG

Attachments

NP4111037.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices