Search for more Public Notices in your area
Traffic

Morgan Jones Ward, Penyrheol Ward,

Notice ID: NP4031447

Notice effective from
17th May 2017 to 16th June 2017

Morgan Jones Ward, Penyrheol Ward, St James Ward And St Martins Ward Prohibition and Restriction of Waiting Orders 2017 NOTICE is hereby given that the Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic RegulationsAct 1984 and all other enabling powers and after consulting with the Chief Officer of Police propose to make the above Orders the effects of which will be to: Morgan Jones Ward • Bedwas Road (Virginia Grove junction) – extend prohibition of waiting at any time fronting property numbers 148 to 152 • Bedwas Road - Prohibit waiting at any time at both ends of the access lane to properties 204 to 228 • Waunfach Street – Prohibit waiting at any time at the junction of Waunfach Street and Waun Ganol Street • Parc Pontypandy - Prohibit waiting at any time on both sides between the roundabout at the Crossways PH and the McDonalds roundabout Penyrheol Ward • St Cenydd Road - introduce limited waiting Monday to Saturday 8am to 6pm 30 minutes no return within 2 hours fronting property numbers 102 and 104 • Energlyn and Churchill Park Station – Prohibit waiting at any time in the turning area between Llwyn On Street and the car park entrance st JaMes Ward • Brynau Road / Porset Drive – Extend Prohibition of waiting at any time at the junction of Brynau Road and Porset Drive • Lansbury Park – Prohibit waiting at any time on the ring road between Greenwood Court and Trevelyan Court • Van Road – extend the prohibition of waiting at the junctions with Cwrt Ty Mawr and Caerphilly Business Park st Martins Ward • Bronrhiw Fach – Prohibit waiting at any time on the northern side of the access road • Ludlow Street – Revoke existing prohibition of waiting at any time and introduce limited waiting Monday to Saturday 8am -6pm 1 hour no return within 2 hours fronting property numbers 45-51 • Cardiff Road – Introduce a ‘police vehicles only’bay at the end of the new layby opposite the new police station • Caerphilly Bus Station – Prohibit entry except buses at any time and except taxis midnight-4am within the bus station area. Prohibit waiting at any time except taxis 4am-midnight in the three existing taxi ranks on Station Terrace • Cefn Carnau Lane – Prohibit waiting at any time on both sides from its junction with Van Road to the closure point Acopy of the proposed Orders, a statement of the Council’s reasons for making the Orders and maps showing the affected lengths of road may be inspected at the offices of Caerphilly County Borough Council, Penallta House, Tredomen Park,Ystrad Mynach, Hengoed CF81 7PG during normal office hours (Monday to Friday). Further information can be obtained from the Traffic Management Section, telephone 01495 235324. Any objection to the proposed Order with the grounds for making it should be made in writing to the ADDRESSABOVE by 9th June 2017. Correspondence may be disclosed as required by the Freedom of InformationAct. Cyngor BWrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil Dated this 17th day of May 2017. Terry Shaw Head of Engineering Services Caerphilly County Borough Council Duffryn House Duffryn Industrial Estate Ystrad Mynach CF82 7WT Dyddiedig yr 17eg diwrnod o Fai 2017. Terry Shaw Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Ty Dyffryn Ystâd Ddiwydiannol Dyffryn Ystrad Mynach CF82 7WT Ward Morgan Jones, Ward Pen-yr-heol, Ward Sant Iago a Ward Martin Sant Gorchmynion Gwahardd a Chyfyngu Aros 2017 HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei holl bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a’i holl bwerau galluogi eraill ac ar ôl ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu yn bwriadu gwneud y Gorchmynion uchod a fydd âr effaith o: Ward Morgan Jones • Heol Bedwas (cyffordd Llwyni Virginia) – ymestyn gwahardd aros ar unrhyw adeg o flaen rhifau eiddo 148-152 • Heol Bedwas - Gwahardd ar aros ar unrhyw adeg ar ddau ben y lôn fynediad i eiddo 204-228 • Stryd Waunfach – Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y gyffordd rhwng Stryd Waunfach a Stryd Waun Ganol • Parc Pontypandy - Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y ddwy ochr rhwng y cylchfan ar Crossways PH a chylchfan McDonalds Ward Pen-yr-heol • Heol Cenydd Sant - cyflwyno aros cyfyngedig ddydd Llun i ddydd Sadwrn 8am i 6pm 30 munud dim dychwelyd o fewn 2 awr o flaen rhifau eiddo 102 a 104 • Gorsaf Eneu’r-glyn a Pharc Churchill – Gwahardd aros ar unrhyw adeg yn y man troi rhwng Stryd Llwyn On a mynedfa’r maes parcio Ward sant iago • Heol Brynau/Rhodfa Porset –Ymestyn Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar gyffordd Heol Brynau a Rhodfa Porset • Parc Lansbury – Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y ffordd gylch rhwng Llys Greenwood a Chwrt Trevelyan • Heol y Fan – ymestyn y gwaharddiad aros ar y cyffyrdd â Chwrt Ty Mawr a Pharc Busnes Caerffili Ward Martin sant • Bronrhiw Fach – Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar ochr ogleddol y ffordd fynediad • Stryd Ludlow – Diddymu gwaharddiad presennol o aros ar unrhyw adeg a chyflwyno aros cyfyngedig ddydd Llun i ddydd Sadwrn 8am - 6pm 1 awr dim dychwelyd o fewn 2 awr o flaen rhifau eiddo 45-51 • Heol Caerdydd – Cyflwyno bae ‘cerbydau heddlu yn unig’ar ddiwedd y gilfan newydd gyferbyn â’r orsaf heddlu newydd • Gorsaf Fysiau Caerffili – Gwahardd mynediad ac eithrio i fysiau ar unrhyw adeg ac eithrio tacsis hanner nos-4am o fewn ardal yr orsaf fysiau. Gwahardd aros ar unrhyw adeg ac eithrio tacsis rhwng 4am a hanner nos ar y 3 rheng tacsi presennol ar Deras yr Orsaf. • Lôn Carnau Cefn – Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y ddwy ochr o’i chyffordd â Heol y Fan i’r pwynt cau Gellir archwilio copi o’r Gorchmynion arfaethedig, datganiad gan y Cyngor o’i resymau am wneud y Gorchmynion a mapiau’n dangos rhannau’r heolydd dan sylw, yn swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ty Penallta, Parc Tredomen,Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG yn ystod oriau gwaith arferol (Dydd Llun i Ddydd Gwener). Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan yr Isadran Rheoli Traffig, ar rif ffôn 01495 235324. Dylid gwneud unrhyw wrthwynebiad i’r Gorchymyn arfaethedig ynghyd â’i sail, yn ysgrifenedig i’r CYFEIRIAD UCHOD erbyn 9fed Mehefin 2017. Gall gohebiaeth gael ei datgelu yn unol â gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Attachments

NP4031447.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices