Search for more Public Notices in your area
Traffic

Un-Named Road Between First Avenue and Second Avenue, Trecenydd Prohibition Of Driving Order 2017 NOTICE

Notice ID: NP4031428

Notice effective from
17th May 2017 to 16th June 2017

Un-Named Road Between First Avenue and Second Avenue, Trecenydd Prohibition Of Driving Order 2017 NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers and after consulting with the Chief Officer of Police propose to make an order the effect of which is to:- Prohibit through traffic from driving between First Avenue and Second Avenue, Trecenydd, via the un-named lane which provides the only access to house numbers 57, 59, 61 and 63 First Avenue, Trecenydd. The effect of the proposed prohibition of driving will be to prevent drivers using the lane as a short cut between First Avenue and Second Avenue. Vehicular access will still be maintained to all properties from the south eastern end of the lane. It will then be appropriate to revoke the existing traffic regulation order which prohibits entry except for those requiring access. A copy of the proposed Order, a statement of the Council’s reasons for making the Order and a map showing the affected length of road may be inspected at the offices of Caerphilly County Borough Council, Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed CF81 7PG during normal office hours (Monday to Friday). Further information can be obtained from the Traffic Management Section, telephone 01495 235131. Any objection to the proposed Order with the grounds for making it should be made in writing to the ADDRESS ABOVE by 9th June 2017. Correspondence may be disclosed as required by the Freedom of Information Act. Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil Dated this 17th day of May 2017 Terry Shaw, Head of Engineering Services Caerphilly County Borough Council Duffryn House Duffryn Industrial Estate Ystrad Mynach CF82 7WT Dyddiedig 17eg o Fai 2017 Terry Shaw, Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Ty Dyffryn Ystâd Ddiwydiannol Dyffryn Ystrad Mynach CF82 7WT Ffordd Ddi-Enw Rhwng Y Goedlan Gyntaf A’r Ail Goedlan, Trecenydd Gorchymyn Gwahardd Gyrru 2017 HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei holl bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a’i holl bwerau galluogi eraill ac ar ôl ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd â’r effaith ganlynol:- Gwahardd traffig rhag gyrru rhwng y Goedlan Gyntaf a’r Ail Goedlan, Trecenydd, drwy’r lôn ddienw sy’n darparu’r unig fynediad i rhifau tai 57, 59, 61 a 63 y Goedlan Gyntaf, Trecenydd. Effaith y gwaharddiad arfaethedig o yrru fydd atal gyrwyr sy’n defnyddio’r lôn fel llwybr byr rhwng y Goedlan Gyntaf a’r Ail Goedlan. Bydd mynediad i gerbydau yn dal i gael ei gynnal i bob eiddo o ben de-ddwyreiniol y lôn. Yna, bydd yn briodol i ddiddymu’r gorchymyn rheoli traffig presennol sy’n gwahardd mynediad ac eithrio ar gyfer y rhai sydd angen mynediad. Mae copi o’r Gorchymyn arfaethedig, datganiad o resymau’r Cyngor dros wneud y Gorchymyn a map yn dangos y darn o ffordd yr effeithir arno, ar gael i’w harchwilio yn swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ty Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF81 7PG yn ystod oriau swyddfa arferol (Dydd Llun i Ddydd Gwener). Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Isadran Rheoli Traffig y Cyngor ar rif ffôn 01495 235131. Dylid gwneud unrhyw wrthwynebiad i’r Gorchymyn arfaethedig ynghyd â’i sail, yn ysgrifenedig i’r CYFEIRIAD UCHOD erbyn 9fed Mehefin 2017. Gall gohebiaeth gael ei datgelu yn unol â gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Attachments

NP4031428.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices