Search for more Public Notices in your area
Planning

CAERPHILLY COUNTY BOROUGH COUNCIL

Notice ID: NP4007049

Notice effective from
5th April 2017 to 5th May 2017

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI CAERPHILLY COUNTY BOROUGH COUNCIL

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi derbyn y ceisiadau cynllunio canlynol a gellir eu harchwilio yn ystod oriau swyddfa arferol yn Nhy Tredomen, Parc Tredomen, Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF neu ar wefan y Cyngor. Dylai unrhyw sylwadau gael eu gwneud o fewn 21 diwrnod o 'r dyddiad isod.

Erthygl 12 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygiad) (Cymru) 2012 Cyf: 17/0218/FULL Adeiladu 2 tyrbin wynt 74m uchder llafn - Fferm Pen yr Heol Las, Heol Las, Eneu'r-glyn, Caerffili. CF83 2TT

The following planning applications have been received by Caerphilly County Borough Council and may be inspected during normal office hours at Tredomen House, Tredomen Park, Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF or on the Council's website. Any comments should be made within 21 days of the date below.

Article 12 Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

Ref: 17/0218/FULL - Erect 2 No. wind turbines 74m tip height - Pen Yr Heol Las Farm Heol Las Energlyn Caerphilly CF83 2TT

5ed Ebrill 5th April

Attachments

NP4007049.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices