Search for more Public Notices in your area
Traffic

Temporary Prohibition of Driving Order 2019

Notice ID: NP4384200

Notice effective from
3rd December 2019 to 2nd January 2020

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Llwybr Troed Rhif 42, Mynyddislwyn

Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2019

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ymlaen ar hyd y rhan ganlynol o lwybr:

Y rhan honno o Lwybr Troed Rhif 42 Mynyddislwyn o'r tu blaen i Fferm Gelli-gynnes ac yn dod i ben yn Nant Philkins.Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 4 Rhagfyr 2019 am gyfnod nid yn fwy na chwe mis neu nes bod y gwaith wedi ei gwblhau.

Bydd llwybr arall ar gael ar hyd llwybrau gwyro lleol.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau i Persimmon Homes wneud gwaith adeiladu.Mae'r Gorchymyn yn ofynnol gan Persimmon Homes, Dwyrain Cymru.

Gellir cael gwybodaeth bellach gan y contractwr yn uniongyrchol ar rif ffon 01443 445432 (yn ystod oriau swyddfa arferol) neu e-bost:

Jason.price@persimmonhomes.comDyddiedig 3 Rhagfyr 2019 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Parc Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Footpath No 42, Mynyddislwyn

Temporary Prohibition of Driving Order 2019

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along the following section of path.

That section of Footpath Number 42 Mynyddislwyn from in front of property Gelli-Gynnes Farm and terminates at Nant Philkins.

The proposed Order is expected to commence on 4th December 2019 for a period not exceeding six months or until the works have been completed.

An alternative route will be available via local diversion routes.

The reason for making the Order is to allow for Persimmon Homes to carry out construction.

The Order is required by Persimmon Homes East Wales.

Further information can be obtained from the contractor directly on Telephone Number 01443 445432 (during normal office hours) or email:

Jason.price@persimmonhomes.comDated 3rd December 2019

Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed

CF82 7WF

Attachments

NP4384200.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices